تبلیغات
آمادگی دفاعی - پاسخ پرسش ها ،تمرین ها،فعالیت ها و ...درس چهارم
آمادگی دفاعی

پاسخ پرسش صفحه ی 20
1- با توجه به شكل الف و ب صفحه ی 20 ،با دیدن كدام یك از تصاویر احساس رضایت و آرامش می كنید؟تصویر الف به خاطر وجود نظم
2- در تصویر مورد نظر شما،چه چیزی باعث ایجاد رضایت و آرامش شما می شود؟
انظباط (قرار داشتن هر وسیله در محل مربوط به خود)
3- چرا تصویر دیگر را انتخاب نمی كنید؟به دلیل قرار نداشتن وسایل در جای خود(عدم نظم)
4- با توجه به تصاویر،عوارض نا مطلوب ناشی از بی نظمی را بیان كنید.
اتلاف وقت - مغشوش شدن ذهن - گم شدن وسایل و پنهان ماندن از چشم - ایجاد اضطراب
پاسخ پرسش صفحه های 21و22
1- مقرراتی كلی را كه در یك پادگان وجود دارد بیان كنید.
انجام احترامات به درجات بالاتر - ساعت بندی دقیق امور - مشخص بودن دقیق شرح وظایف - نظم دقیق و ظاهری و كنترل آن - داشتن سرعت عمل
2- آداب اولیه ی نظامی كه در یك پادگان اجرا می شود را بنویسید.
رعایت دقیق نظم ظاهری - تردد به موقع و دقیق - احترام به مافوق در هر كلان و زمان كه قاعده ی مخصوص دارد.
3- رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی در یك پادگان چه نتایجی را به همراه دارد؟
نظم در تمامی حركات فردی و جمعی نظام بالا و افزایش بهره وری - كاهش پیدا كردن عكس العمل
4- منظور از این جمله چیست؟
((اگر درپادگان عرق بیشتری بریزید در میدان جنگ خون كمتری ریخته خواهد شد))
عمیق شدن آموزش- بالا نگه داشتن روحیه و توان نیرو و كم شدن تلفات در میدان جنگ،تلاش بیشتر برای آموزش و افزایش مهارت در دانش نظامی را به دنبال داشته كه در نتیجه آمار تلفات كاهش میابد.
5- تصاویر صفحه ی22كتاب بخشی از قوانین وآداب نظامی است.با مشورت اعضای گروه هر یك از آن ها را نامگذاری كنید.

1- ایستادن و خبردار از روبه رو                       2- از جلو نظام

3-جزء اول و دوم به چپ،چپ               4- جزء اول و دوم به راست،راست

5- جزء اول و دوم عقب گرد                          6- آزاد باش با سلاح

7- در جا زدن          8و9و10و11- انجام صف جمع در حالت های مختلف با سلاح

6- به نظر شما مجموعه ی این تصاویر را در چند گروه می توان تقسیم بندی كرد؟
دو گروه:1- انجام حركات بدون سلاح 2- انجام حركات با سلاح
7- با توجه به تصویر در اجرای حركات صف جمع چه عواملی دخالت دارند؟نام ببرید.
1- نظم فردی و گروهی 2- گوش كردن دقیق فرمان و اجرای دقیق آن
8- در آموزش نظامی برای این مجموعه حركات،چه واژه ای به كار می برند؟فؤاید انجام این حركات چیست؟(با مشورت گروه)
نظام جمع یا صف جمع- افزایش كارایی نظامیان،بالا بردن هماهنگی فرد با گروه و تنظیم حركات آنان برای فرمانبری
9- برای این مجموعه حركات چه واژه ای را پیشنهاد می كنید؟فؤاید این حركات را پس از مشورت در گروه بنویسید.
نظام جمع
5- افزایش قدرت كنترل و هماهنگی اندام و حواس
6- اطاعت دقیق و آگاهانه از فرماندهان
7- انجام عكس العمل سریع در هنگام نبرد و جلوگیری از پیشروی سریع دشمن
8- آمادگی جسمی
9- اجرای رژه و مانور های شهری برای نمایش توان رزمی
10- به نظر شما چرا در محیط های نظامی «نظم»كاربرد بیشتری دارد؟تاثیرات این حركات كدامند؟اگر نظم رعایت نشود: هر رزمنده ای به تشخیص خودش در صحنه ی نبرد عمل خواهد كرد كه شاید خیلی هم ضروری نباشد،افراد بدون هماهنگی با واحد های عملیاتی دیگر عمل خواهند كرد و دشمن راحت تر می تواند پیشروی كند.(عدم كار گروهی و جمعی دقیق)
پاسخ تمرین صفحه ی25
به تصویر نگاه كنید و به سوال های زیر پاسخ دهید.
الف)عوارض طبیعی و غیر طبیعی را كه در تصویر صفحه25می بینید بنویسید.
طبیعی:كوه و جنگل                      غیر طبیعی:پل
ب)به نظر شما،عوارض طبیعی و غیرطبیعی چه كمكی به افراد حاضر در جنگ می كند؟1- خوب پنهان شدن از دید دشمن2- خوب پنهان شدن از تیر مستقیم دشمن3- محل مناسبی برای خوب دیدن4- محل مناسبی برای تیراندازی كردن5- عدم پیشروی سریع دشمن و ایجاد وقفه در پیشروی
پاسخ ببینید و بگویید صفحه ی27
1- آیا بین دو گروه تصاویر الف و ب شباهتی می بینید؟این امر نشان دهنده ی چیست؟
بله،همرنگ سازی با محیط اطراف- مشترك بودن این امر بین انسان و حیوانات با طبیعت پیرامون
2- آیا در تصاویر گروه الف وب تفاوتی می بینید ؟آن را به طور خلاصه توضیح دهید.
در تصاویر گروه الف:به صورت آگاهانه اقدام به همرنگ سازی خود و وسایل خود با محیط (استتار)كرده اند.ولی در تصاویر گروه ب:همرنگ سازی خود با محیط در حیوانات یك نوع دفاع غریزی به حساب می آید.
3- حالت هایی كه تصاویر گروه الف و ب گرفته اند بیان كنید؟
گروه الف:همرنگ سازی با محیط (استتار مصنوعی)
 گروه ب:فریب دادن(استتار طبیعت)
4- مزایای استفاده از این شیوه ی دفاعی چیست؟
به دلیل همرنگ شدن با محیط اطراف به راحتی دشمن قابل تشخیص نخواهد بود چراكه علاوه بر حفظ نیرو از دید دشمن،در نزدیكی نیرو های مهاجم می توان مستقر گردید و با همین جایگیری امكان ضربه زدن و تهاجم به نیرو های دشمن افزایش پیدا خواهد كرد.
پاسخ پرسش صفحه ی 28
1- چرا شیء مذكور در متن صفحه ی 28 هنگام عبور از پاسگاه كشف نشد؟
عدم بازرسی دقیق و نبودن وسایل بازرسی از مسافران
2- اگر در فرودگاه بازرسی الكترونیكی انجام نمی گرفت،چه اتفاقی می افتاد؟
همان طور كه در پاسگاه مرزی موفق به كشف شیء مشكوك نشدند احتمال داشت در فرودگاه هم شیء مشكوك كشف نشود.
3- اگر شیء مشكوك كشف نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
احتمال دزدیده شدن هواپیما یا آسیب رسیدن به مسافران وجود داشت.
4- به طور كلی،اگر بار مسافران و وسایل نقلیه بازرسی نشود،چه وقایعی پیش می آید؟
همانطور كه در سال های نه چندان دور(اوایل انقلاب)شاهد بودیم ترورها،بمب گذاری ها و...افزایش پیدا خواهد كرد و امنیت اجتماعی كاهش پیدا خواهد كرد.
پاسخ فعالیت صفحه ی 29و30
1- با دقت به تصاویر نگاه كنید.آیا نام این سلاح ها را می دانید؟
1- مسلسل برتا        2- كلت كمری         3- مسلسل ژ3        4- مسلسل كلاشینكف
2- اگر بخواهید سلاح های پیشرفته تری را طراحی كنید،چه ویژگی هایی را برای آن ها در نظر می گیرید؟
الف)داشتن الحاقات واتصالاتی كه در صورت نیاز كارایی سلاح را بیشتر نماید.
ب)سبك تر بودن سلاح
پ)امكان تیراندازی در آب
ت)امكان تیراندازی دقیق در شب
ث)مجهز بودن به خشاب هایی كه تیر بیشتری در آن قرار بگیرد.
پاسخ فعالیت صفحه ی31
1- چرا در جنگ ها به جای سلاح های جنگی از سلاح های شیمیایی استفاده می كنند؟
بالا بردن تلفات-ایجاد رعب و وحشت در میان نیرو-از كار انداختن نیرو بدون رویارویی خاص-دراز مدت بودن مجروحیت توسط اینگونه سلاح ها و همچنین عوارض دراز مدت بر محیط
2- خسارت كدامیك از حالت های سلاح شیمیایی (جامد،مایع،گاز)بیشتر است؟چرا؟
گاز- چراكه طریقه ی وارد شدن به بدن این نوع سلاح شیمیایی بسیار سریع و راه گسترش آن نیز بسیار پرسرعت و از طریق هوا انجام می شود.
3- فرض كنیم كه در یك شهر مرزی سكونت داریم و دشمن با استفاده از ابزار های مختلفی همچون هواپیما،موشك و...اقدام به حمله شیمیایی به محل مسكونی ما كرده است.به صورت گروهی در این رابطه تحقیق نموده و پاسخ سوال ها را در جدول زیر بنویسید.
الف)راه های نفوذ سلاح شیمیایی به بدن كدام اند؟
استنشاق گاز
ب)سلاح شیمیایی از نوع گاز  را چگونه شناسایی می كند؟از بو های مختلفی كه از خود منتشر می كنند
پ)آیا همه ی سلاح های شیمیایی به یك قسمت از بدن جراحت ایجاد می كنند؟خیر-انواع مختلفی دارد كه هر كدام عوارض خود را دارد.برخی بر اندام های داخلی وبرخی دیگر بر پوست.
ت)اقدامات عمومی اولیه را كه افراد هنگام روبه رو شدن با حملات شیمیایی برای حفظ جان خود می توانند انجام دهند،بیان كنید.
- زدن ماسك مخصوص به صورت در كمترین زمان ممكن
- مطلع كردن سریع باقی نیرو ها
- پوشیدن لباس مخصوص به جهت حفاظت پوست بدن
فعالیت های تكمیلی
1- مصاحبه به عهده دانش آموز
2- در تصویرصفحه ی32،چند نوع از تجهیزات و وسایل شیمیایی را مشاهده می كنید كه مانع نفوذ مواد شیمیایی به بدن می شوند آن ها را نامگذاری كنید.
الف)ماسك ب)لباس شیمیایی و گاز خنثی كننده
                         
                 


 
 فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

صفحات جانبی

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

پست ها